Thông báo về việc xét chọn SV nhận học bổng đồng hành kỳ 37

21-11-2019
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Đăng ký cấp phát chứng chỉ GDTC cho sinh viên khóa 2017

18-10-2019
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Quy định về yêu cầu kỹ năng sử dụng CNTT đối với SV đại học hệ chính quy

18-10-2019
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Quy định về yêu cầu năng lực ngoại ngữ đầu ra đối với SV chính quy

18-10-2019
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2, năm học 2019-2020

18-10-2019
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận