Mục tiêu, chuẩn đầu ra ngành Tâm lý học, Khoa Tâm lý – Giáo dục, trường ĐHSP Đà Nẵng

27-04-2019
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Sau khi tốt nghiệp, người học có: MT1: Kiến thức nền tảng về khoa học tâm lý và các khoa học liên ngành MT2: Kĩ năng mềm, khả năng sáng tạo và thích ứng với sự thay đổi môi trường xã hội MT3: Năng lực nghiên cứu, đánh giá và hỗ trợ tâm lý cho các đối tượng MT4: Năng lực học tập suốt đời, phát triển bản thân và nghề nghiệp MT5: Đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp, sức khoẻ tốt,... 

TÂM LÝ HỌC – TỪ TRÁI TIM ĐẾN TRÁI TIM

27-07-2018
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Sự phát triển nhanh chóng của kinh tế-xã hội khiến con người không ngừng đổi mới. Trong guồng quay đó, bản thân mỗi cá nhân luôn phải gồng mình nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của đời sống. Điều này sẽ dẫn đến sự căng thẳng, stress và sự thiếu hụt “năng lượng” về nhiều mặt, đặc biệt là về đời sống tinh thần,… Việc giải quyết những vấn đề này góp phần tái tạo... 

Chương trình và kế hoạch đào tạo ngành Tâm lý học chất lượng cao khóa 2018

08-06-2018
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Chương trình và kế hoạch đào tạo ngành Tâm lý học khóa 2018

08-06-2018
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Chương trình và kế hoạch đào tạo ngành Tâm lý học khóa 2017

08-06-2017
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận