Các tổ chuyên môn

05-05-2015
Bởi: admin Có: Bình luận

Các tổ chuyên môn Đội ngũ cán bộ giảng dạy và nhân viên của khoa Tâm lý – Giáo dục bao gồm: 1. TS. Nguyễn Thị Trâm Anh – Chủ nhiệm khoa 2. ThS. Bùi Văn Vân – Phó chủ nhiệm khoa ……

Sơ đồ tổ chức

05-05-2015
Bởi: admin Có: Bình luận

Sơ đồ tổ chức Đội ngũ cán bộ giảng dạy và nhân viên của khoa Tâm lý – Giáo dục bao gồm: 1. TS. Nguyễn Thị Trâm Anh – Chủ nhiệm khoa 2. ThS. Bùi Văn Vân – Phó chủ nhiệm khoa ……

Đội ngũ cán bộ

05-05-2015
Bởi: admin Có: Bình luận

Ban Chủ nhiệm khoa TT Họ và Tên Văn bằng Ghi chú 01 Nguyễn Thị Trâm Anh TS CN Khoa 02 Nguyễn Thị Nguyệt ThS PCNK 03 Bùi Văn Vân ThS PCNK, Tổ trưởng tổ CTXH Các tổ chuyên môn 1. Tổ Tâm lý TT Họ và Tên Văn bằng Ghi chú 01 Tô Thị Quyên ThS Tổ trưởng BM 02 Nguyễn Thị Trâm Anh   TS CN Khoa 03 Phạm Thị Mơ ThS   04 Lê Thị Phi                     ThS   05 Bùi Thị Thanh Diệu ThS 06 Hồ...