Thông báo Về việc Đánh giá kết quả rèn luyện và xét học bổng khuyến khích học tập khóa 11 HK II NH 2014 – 2015

04-05-2015
Bởi: admin 716 lượt xem

Để chuẩn bị đánh giá kết quả rèn luyện và xét học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT) của sinh viên khóa tuyển sinh 2011, học kỳ II, năm học 2014 – 2015, Khoa đề nghị các lớp khóa 11 thực hiện một số công việc sau:

1. Lớp trưởng nhận Danh sách lớp đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên(biểu mẫu B02.QT824-02) tại cô Dung, phòng Công tác Sinh viên vào thứ 5 ngày 07.5.2015 và tải phiếu đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên (biểu mẫu B01.QT824-02) từ website: ctsv.ued.vn

2. Tiến hành việc đánh giá điểm rèn luyện cho lớp. Nộp kết quả về Văn phòng khoa trước 16h00 ngày 17/5/2015

Lưu ý: kết quả cần có đầy đủ chữ ký của sinh viên, lớp trưởng và giảng viên chủ nhiệm.