THÔNG BÁO HỘI NGHỊ SINH VIÊN KHOA HỌC NĂM HỌC 2021-2022

27-08-2021
Bởi: khoatlgd 660 lượt xem

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Số: 01/TB-TLGD

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 8 năm 2021


THÔNG BÁO

VỀ KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA

NĂM HỌC 2021-2022

Mẫu đề xuất và đề cươngDE XUAT VA DE CUONG 

Hướng nghiên cứu và đề tài: THONG BAO DANG KY DE TAI

Kính gửi:      Trưởng các Bộ môn; Cán bộ, giảng viên; Cố vấn học tập

                        Sinh viên toàn Khoa

Căn cứ Quyết định số 1292/QĐ-ĐHSP ngày 18/9/2018 về hoạt động NCKH SV tại trường ĐHSP – ĐHĐN;

Khoa Tâm lý – Giáo dục thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên của Khoa về kế hoạch tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm học 2021-2022 như sau:

STT Nội dung công việc Phụ trách Thời hạn
1 Nộp đề xuất và đề cương nghiên cứu (theo mẫu đính kèm) qua mail: hvhoang@ued.udn.vn Trợ lý KH và SĐH Trước 17h00

ngày 12/9/2021

2 Hội đồng Khoa học Khoa tư vấn đề tài Hội đồng KH Khoa 15/9/2021
3 Triển khai nghiên cứu – Sinh viên/ Nhóm SV nghiên cứu

– Người hướng dẫn KH

Từ tháng 9/2021 đến 04/2022
4 Báo cáo tiến độ nghiên cứu – Sinh viên/ Nhóm SV nghiên cứu

– Hội đồng KH Khoa

Tháng 01 đến 02/2022
5 Nộp sản phẩm nghiên cứu:

+ 5 báo cáo toàn văn

+ 5 báo cáo tóm tắt

+ sản phẩm như: bài báo khoa học, …(nếu có)

Sinh viên/ Nhóm SV nghiên cứu Tháng 4/2022

(theo kế hoạch của Trường)

6 Hội nghị SV NCKH cấp Khoa Cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn Khoa Tháng 4/2022 (căn cứ kế hoạch của Trường
7 Các đề tài được chọn báo cáo tại Hội nghị SV NCKH cấp trường nộp quyển hoàn chỉnh và các tài liệu liên quan đến đề tài theo quy định Trợ lý KH và SĐH Theo Thông báo của nhà trường
8 Các đề tài báo cáo cấp Khoa nộp quyển và các tài liệu liên quan đến đề tài sau khi đã chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng Trợ lý KH và SĐH Theo Thông báo của nhà trường

Đây là một trong những hoạt động thiết thực có ý nghĩa quan trọng trong công tác đào tạo của Trường, Khoa, kính đề nghị Trưởng các Bộ môn, cán bộ, giảng viên và sinh viên căn cứ thông báo để thực hiện tốt các nội dung trên.

Thông tin liên hệ: TS. Hà Văn Hoàng, Trợ lý KH và SĐH Khoa, Số điện thoại: 0987377512, email: hvhoang@ued.udn.vn

Trân trọng ./.

  TM. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

P. TRƯỞNG KHOA

      (Đã ký)

  TS. Lê Mỹ Dung