Công đoàn

24-05-2015
Bởi: admin 2773 lượt xem

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA

  1. Chủ tịch Công đoàn:                  TS.GV. Hoàng Thế Hải
  2. Phó Chủ tịch Công đoàn:           ThS.GVC. Lê Thị Hằng
  3. Ủy viên Công đoàn:                   ThS.GV. Nguyễn Thị Hồng Nhung