Đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Công tác xã hội

23-07-2015
Bởi: admin Có: Bình luận

Mời các bạn xem và tải đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Công tác xã hội  tại đây

Chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội

23-07-2015
Bởi: admin Có: Bình luận

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình: Chương trình khung Giáo dục Đại học Trình độ đào tạo: Đại học Ngành đào tạo: Công tác xã hội Mã số: 52760101 Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung (Ban hành kèm theo Quyết định số 35 /2004/QĐ-BGDĐT ngày 11/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Mục tiêu đào tạo 1.1 Mục tiêu chung Đào tạo các cử nhân Công tác xã hội có phẩm chất... 

Chuẩn đầu ra ngành Công tác xã hội

23-07-2015
Bởi: admin Có: Bình luận

    CHUẨN ĐẦU RA Tên ngành đào tạo: Cử nhân Công tác xã hội   (Social Work) Trình độ đào tạo:   Đại học Yêu cầu về kiến thức – Có kiến thức cơ bản về khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. – Có kiến thức cơ bản về an ninh... 

Đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo cử nhân Tâm lý học

23-07-2015
Bởi: admin Có: Bình luận

Mời các bạn xem và tải đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Tâm lý học tai đây

Chương trình đào tạo ngành Tâm lý học

23-07-2015
Bởi: admin Có: Bình luận

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình: Chương trình giáo dục đại học ngành Tâm lý học Tên tiếng Anh ngành đào tạo:Psychology Mã ngành đào tạo:52310401 Trình độ đào tạo:                Đại học                            Hệ:   Chính quy (Ban hành theo Quyết định số 500/QĐ-ĐT ngày 18-10-2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng) ...