Bản đặc tả chương trình đào tạo ngành Tâm lý học

02-08-2019
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Bản đặc tả CTĐT

Chương trình và kế hoạch đào tạo ngành Tâm lý học chất lượng cao khóa 2019

02-08-2019
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Chương trình và kế hoạch đào tạo ngành Tâm lý học khóa 2019

02-08-2019
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Đề cương môn học chương trình Tâm lý học, Khoa Tâm lý – Giáo dục, Đại học Sư phạm Đà Nẵng

02-08-2019
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

1. Triết học Mac-Lenin 2. Kinh tế chính trị Mac-Lenin 3. Chủ nghĩa xã hội khoa học 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh 5. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 6. Pháp luật đại cương 7. Công tác xã hội 8. Lịch sử Tâm lý học 9. Giải phẫu sinh lý và hoạt động thần kinh cấp cao 10. Logic học 11. Tâm lý học đại cương 1 12. Kỹ năng học tập 13. Kỹ năng giao tiếp 14. Tâm lý học đại cương 2 15. Tâm lý học đại cương... 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TÂM LÝ HỌC CHẤT LƯỢNG CAO (ĐỊNH HƯỚNG THAM VẤN – TRỊ LIỆU)- KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG

22-07-2019
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Kể từ năm 2018, Khoa Tâm lý – Giáo dục mở mã ngành đào tạo cử nhân Tâm lý học chất lượng cao. Dưới đây là một số mô tả về chương trình đào tạo này: Mục tiêu chung Mục tiêu chung của đào tạo trình độ cử nhân chuyên ngành Tâm lý học chất lượng cao theo định hướng Tham vấn- Trị liệu là giúp người học bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên ngành; tăng cường kiến thức...