CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TÂM LÝ HỌC CHẤT LƯỢNG CAO – KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG

22-07-2019
Bởi: khoatlgd 304 lượt xem

Kể từ năm 2018, Khoa Tâm lý – Giáo dục mở mã ngành đào tạo cử nhân Tâm lý học chất lượng cao. Dưới đây là một số mô tả về chương trình đào tạo này:

 1. Mục tiêu chung

Mục tiêu chung của đào tạo trình độ cử nhân chuyên ngành Tâm lý học chất lượng cao theo định hướng Tham vấn- Trị liệu là giúp người học bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; hình thành kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tham vấn, trị liệu và các kỹ năng cốt lõi cho hoạt động thực tiễn nghề nghiệp, giải quyết tốt những vấn đề thuộc lĩnh vực tham vấn, trị liệu: có các khả năng nghiên cứu, chẩn đoán, tham vấn và trị liệu tâm lý cho cá nhân và cộng đồng.

Hoàn thành chương trình đào tạo sinh viên được cấp bằng Cử nhân Tâm lý học; có thể làm công việc của cán bộ hỗ trợ tâm lý tại các Trung tâm và tại các cơ quan thực hiện chức năng hỗ trợ tâm lý (Trung tâm hỗ trợ tâm lý; Bệnh viện; Trung tâm giáo dưỡng; Trường học,…).

 1. Mục tiêu cụ thể

Đào tạo Cử nhân ngành Tâm lý học chất lượng cao theo định hướng Tham vấn- Trị liệu giúp cho người học có:

 1. Hệ thống tri thức liên quan đến vấn đề nghiên cứu khoa học Tâm lý học, khoa học chẩn đoán, tham vấn và trị liệu tâm lý;
 2. Các phẩm chất đạo đức nghề: trung thực, chấp nhận sự khác biệt, thấu cảm, tôn trọng, khát vọng học tập, giao tiếp và hợp tác tốt; tư duy độc lập và sáng tạo;
 3. Các năng lực cần thiết của nhà thực hành tâm lý học, đặc biệt là trong lĩnh vực tham vấn- trị liệu:
  1. năng lực nghiên cứu (thiết kế nghiên cứu, sử dụng các phương pháp nghiên cứu, xử lý thông tin nghiên cứu…);
  2. năng lực chẩn đoán, đánh giá tâm lý (lựa chọn các phương pháp chẩn đoán đánh giá, xây dựng thang đánh giá, tiêu chí đánh giá, thu thập và diễn giải kết quả đánh giá, đưa ra khuyến nghị)
  3. năng lực tham vấn cho các đối tượng khác nhau theo độ tuổi và đặc trưng của sự phát triển
  4. năng lực trị liệu tâm lý cơ bản (vận dụng một số liệu pháp tâm lý như: nhận thức, cảm xúc, hành vi, tổ chức hoạt động tham vấn, trị liệu)
 4. Khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở trình độ thạc sĩ về chuyên ngành Tham vấn- Trị liệu;
 5. Cơ sở nền tảng để ứng dụng thành công vào thực tiễn hoạt động tham vấn- trị liệu tâm lý tại các trung tâm hỗ trợ tâm lý trong cộng đồng;
 6. Khả năng hướng dẫn thực hành, giám sát và quản lý hoạt động tham vấn- trị liệu tâm lý

 3. Chuẩn đầu ra

CĐR 1: Có ý thức trách nhiệm công dân

CĐR 2: Có năng lực học tập suốt đời và phát triển bản thân

CĐR 3. Kiến thức đại cương về khoa học tâm lý

CĐR 4. Có kỹ năng cơ bản về nghiên cứu tâm lý người

CĐR 5. Có kỹ năng đánh giá, chẩn đoán tâm lý người

CĐR 6. Có kỹ năng tham vấn

CĐR 7. Có khả năng vận dụng một số liệu pháp trị liệu tâm lý cơ bản

 1. Thời gian đào tạo

Theo thiết kế chương trình là 4 năm, tùy theo khả năng và điều kiện học tập, sinh viên có thể rút ngắn còn 3 năm hoặc kéo dài thời gian học tối đa đến 6 năm. Trong đó, sinh viên có thể học chuyển tiếp từ 1 đến 2 năm tại cơ sở đào tạo nước ngoài (theo sự liên kết đào tạo của Khoa trong thời gian đến)

Như vậy, nếu chương trình đào tạo Tâm lý học đại trà của Khoa Tâm lý – giáo dục có định hướng tâm lý học xã hội thì chương trình Tâm lý học chất lượng cao có định hướng tham vấn – trị liệu. Sinh viên tốt nghiệp chương trình Tâm lý học chất lượng cao có thể vận dụng kiến thức tâm lý học chuyên sâu tham vấn- trị liệu trong can thiệp cá nhân, nhóm và cộng đồng

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC