HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

10-06-2020
Bởi: khoatlgd 194 lượt xem

 

 

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY

 CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN 

 

I.        Quy định về nội dung:
 1.  Tóm tắt nội dung đề tài.
 2. Mở đầu: lý do chọn đề tài (nêu sự cần thiết của đề tài); tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài (những giải pháp khoa học đã được giải quyết ở trong và ngoài nước, những vấn đề tồn tại cần được nghiên cứu); mục tiêu đề tài, phương pháp nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu; phương án giải quyết của tác giả/ nhóm tác giả.
 3. Giải quyết vấn đề: nội dung – (các chương 1,2,3,…): các kết quả nghiên cứu đạt được và đánh giá về các kết quả này.
 4. Kết luận – Kiến nghị: Kết luận về các nội dung nghiên cứu đã thực hiện (ý nghĩa khoa học, hiệu quả kinh tế–xã hội); kiến nghị về các lĩnh vực nên ứng dụng hay sử dụng kết quả nghiên cứu (qui mô và phạm vi áp dụng).
 5. Tài liệu tham khảo; phụ lục (nếu có).
II.  Quy định về hình thức trình bày
 1. Công trình phải được đánh máy trên khổ giấy A4 (210 x 297mm), font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13; lề trái: 3cm; lề phải, lề trên, lề dưới: 2 cm; đánh số thứ tự trang ở chính giữa, vị trí ở trên đầu mỗi trang; khoảng cách giãn dòng (line spacing: 1.5), in trên một mặt giấy.
 2. Các phần, mục, tiểu mục phải được đánh số thứ tự rõ ràng theo một kiểu thống nhất:

1.; 1.1.; 1.1.1.; …

 1. Các công thức cần viết rõ ràng, dùng các ký hiệu thông thường. Ký hiệu phải có chú thích đầy đủ.
 2. Bảng vẽ, biểu đồ, sơ đồ minh họa… phải được đánh số thứ tự kèm theo chú thích.
 3. Tóm tắt công trình tối đa 3 trang A4.
 4. Chú thích ngay dưới mỗi trang, sử dụng footnote, không làm thủ công.
 5. Thư mục tài liệu tham khảo viết theo thứ tự: Họ tên tác giả, năm xuất bản, tựa tài liệu, nhà xuất bản, số trang.
 6. Tên tác giả nước ngoài nêu trong công trình phải viết theo đúng tiếng nước đó (không phiên âm).
 7. Khi nộp công trình phải kèm theo đĩa CD chứa file.
 8. Công trình sắp xếp theo thứ tự sau: trang bìa, trang lót, mục lục (không đánh số trang), danh mục bảng biểu (nếu có), danh mục những từ viết tắt (nếu có, xếp theo thứ tự bảng chữ cái), tóm tắt công trình (bắt đầu trang 1), chính văn (bắt đầu phần mở đầu, trang kết thúc ở mục kết luận và kiến nghị), tài liệu tham khảo, phụ lục.
 9.  Số trang ở phần chính văn đánh số thứ tự riêng, không đánh số liên tục qua phần tham khảo, phụ lục. Phần phụ lục chỉ đánh số trang khi trong phần chính văn có minh họa liên quan đến phần phụ lục. Số trang phụ lục tính từ đầu (1, 2, 3) đặt ở chính giữa, phía trên đầu trang.
 10. Công trình không đóng gáy lò xo, không đóng bìa cứng và in chữ vàng.
 11. Các quy định trình bày chotrang bìa, trang lót xem phụ lục đính kèm.

 

 

 

Mẫu trang bìa, trang lót:

 


ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KHOA: ………………..

 

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

NĂM ………

     Tên công trình:

      Sinh viên thực hiện:

           Chủ nhiệm:                                                 (Tên họ, Lớp, khóa học)

           Thành viên:                                                 (Tên họ, Lớp, khóa học)

           Cộng tác viên:                                             (Tên họ, Lớp, khóa học)

 

       Người hướng dẫn: (Ghi rõ học hàm, học vị, lĩnh vực chuyên môn, đơn vị công tác)

 

 

 

 

MỞ ĐẦU

 

 

 1. Tính cấp thiết của đề tài:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài:

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 1. Lý do chọn đề tài, mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 1. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu, giới hạn của đề tài:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 1. Đóng góp mới của đề tài:

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

 1. Ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

 1. Kết cấu của đề tài:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG 1

 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 

 • Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 • Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

 

                                                  CHƯƠNG 2

 

                        HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

                                           HHHHHHHHHH

 

       2.1.          Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

               …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

2.2.           Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

 

                                                               CHƯƠNG 3

 

       3.1.             Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

       3.2.            Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

 

                                                              KẾT LUẬN

 

             ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

 1. …………………………………………………………………………………….
 2. …………………………………………………………………………………….
 3. …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

 

KIẾN NGHỊ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1………………………………………………………………………………………….

2 ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

 

 

HƯỚNG DẪN XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

1.Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật,…). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật,…(đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết, có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).

 

 1. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC. Họ tên tác giả luận án xếp theo thông lệ của từng nước:

 

 • tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ
 • tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tênnhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tênlên trước họ.
 • tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC mẫu tự đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B, v.v…

 

 1. Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau:

 

 • tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách)
 • năm xuất bản (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • tên sách, luận án hoặc báo cáo(in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • nhà xuất bản (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)
 • nơi xuất bản (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)

 

 1. Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách… ghi đầy đủ các thông tin sau:
 • tên các tác giả (không có dấu ngăn cách)
 • năm công bố (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • tên bài báo (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • tập (không có dấu ngăn cách)
 • số (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • các số trang (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc)

 

Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.

 

Dưới đây là mẫu về cách sắp xếp tài liệu tham khảo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TIẾNG VIỆT

Nếu là sách:

 1. Vũ Minh Chi (2004), Nhân học văn hóa: Con người với thiên nhiên, xã hội và thế giới siêu nhiên, Nxb Chính trị Quốc gia.
 2. Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Du, Phan Đức Trực (1997), Đột biến – Cơ sở lý luận và ứng dụng, Nxb Đại học Sư phạm.

 

Nếu là bài đăng trên tạp chí:

……

 1. Phạm Văn Tuỳ, KS Vũ Huy Khuê, KS Nguyễn Khắc Tuyên (2003), “Nghiên cứu hút ẩm và sấy lạnh rau củ thực phẩm bằng bơm nhiệt máy nén”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt, (9/2003), tr.10-12.

 

Nếu là bài đăng trong một cuốn sách:

……..

 1. Trần Hồng Liên (2000), “Hội nhập văn hóa Đông Nam Á trong Phật giáo Nam bộ”, trong: Văn hóa Nam bộ trong không gian xã hội Đông Nam Á, Đại học Quốc gia tp. Hồ Chí Minh, Nxb Đại học Quốc gia tp Hồ Chí Minh.

 

Nếu là bài đăng trong kỷ yếu hội thảo hoặc bài tham dự hội thảo:

………

 1. Cao Đức Tiến (2016), “Định hướng nghiên cứu phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Nxb Đại học Sư phạm.

 

Nếu là bài đăng trên Internet

………

 1. Trương Tâm Thư (2014), Đêm phố cổ tạo nên thương hiệu du lịch Hội An, trên trang http://laodong.com.vn/van-hoa(truy cập ngày 11/11/2014).

TIẾNG ANH

……….

24.Burton G.W. (1988), “Cytoplasmic male – sterility in pearl millet (pennisetum glaucum L.)”, Agronomic Journal50, pp. 230 -231.

 1. Boulding K.E. (1955), Economics Analysis, Hamish Hamilton, London.

 

TIẾNG PHÁP

 

 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC