THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI VÀ KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA NĂM HỌC 2022-2023

13-09-2022
Bởi: khoatlgd 385 lượt xem


Kính gửi:   
Trưởng các Bộ môn

                   Cán bộ, giảng viên; Cố vấn học tập
                   Sinh viên toàn Khoa

Căn cứ Quyết định 1537/QĐ-ĐHSP ngày 21/9/2021 quy định Hoạt động sinh viên nghiên cứu Khoa học;
Căn cứ thông báo số 930/TB-ĐHSP ngày 09/9/2022 về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2022-2023;
Khoa Tâm lý – Giáo dục thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên của Khoa về kế hoạch tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm học 2022-2023 như sau:

STT Nội dung công việc Phụ trách Thời hạn
1 Nộp đề xuất đề tài (theo mẫu đính kèm) bản cứng và bản mềm qua mail: hvhoang@ued.udn.vn Trợ lý KH và SĐH Trước 17h00ngày 30/9/2022
2 Hội đồng Khoa học Khoa tư vấn đề tài Hội đồng KH Khoa 05/10/2022
3 Triển khai nghiên cứu – Sinh viên/ Nhóm SV nghiên cứu– Người hướng dẫn KH Từ tháng 10/2022 đến 04/2023
4 Báo cáo tiến độ nghiên cứu – Sinh viên/ Nhóm SV nghiên cứu– Hội đồng KH Khoa Tháng 02/2023
5 Nộp sản phẩm nghiên cứu:+ 5 báo cáo toàn văn+ 5 báo cáo tóm tắt+ sản phẩm như: bài báo khoa học, …(nếu có) Sinh viên/ Nhóm SV nghiên cứu Tháng 4-5(theo kế hoạch của Trường)
6 Hội nghị SV NCKH cấp Khoa Cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn Khoa Tháng 4-5 (căn cứ kế hoạch của Trường
7 Các đề tài được chọn báo cáo tại Hội nghị SV NCKH cấp trường nộp quyển hoàn chỉnh và các tài liệu liên quan đến đề tài theo quy định Trợ lý KH và SĐH Theo Thông báo của nhà trường
8 Các đề tài báo cáo cấp Khoa nộp quyển và các tài liệu liên quan đến đề tài sau khi đã chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng Trợ lý KH và SĐH Theo Thông báo của nhà trường

Đây là một trong những hoạt động thiết thực có ý nghĩa quan trọng trong công tác đào tạo của Trường, Khoa, kính đề nghị Trưởng các Bộ môn, cán bộ, giảng viên và sinh viên căn cứ thông báo để thực hiện tốt các nội dung trên.
Thông tin liên hệ: TS. Hà Văn Hoàng, Trợ lý KH và SĐH Khoa, Số điện thoại: 0987377512, email: hvhoang@ued.udn.vn
Trân trọng ./.
MẪU ĐĂNG KÝ, SINH VIÊN TẢI TẠI ĐÂY: NCKH SV 01. Mẫu Đề xuất đề tài NCKH SV                                   

KT. TRƯỞNG KHOA

P. TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

TS. Lê Mỹ Dung