Thông báo về việc cập nhật bổ sung hồ sơ cho sinh viên khóa 2011

04-05-2015
Bởi: admin 537 lượt xem
Từ khóa tuyển sinh 2011 trở đi, Nhà trường sẽ cấp hồ sơ ra trường cho sinh viên tốt nghiệp. Để chuẩn bị hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp khóa 2011. Nhấp vào đây đề nghị BCN các khoa thông báo đến Giáo viên chủ nhiệm, sinh viên các lớp khóa 2011 tiến hành làm các công việc như sau…
Kính gửi: Ban chủ nhiệm các khoa  Nhấp vào đâyTừ khóa tuyển sinh 2011 trở đi, Nhà trường sẽ cấp hồ sơ ra trường cho sinh viên tốt nghiệp. Để chuẩn bị hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp khóa 2011. Nhà trường đề nghị BCN các khoa thông báo đến Giáo viên chủ nhiệm, sinh viên các lớp khóa 2011 tiến hành làm các công việc như sau:
1. Cập nhật bổ sung dữ liệu
– Sinh viên truy cập địa chỉ http://ctsv.ued.vn (vào phần mềm quản lý sinh viên) để cập nhật bổ sung dữ liệu cá nhân.
– Thời gian cập nhật: từ ngày 21/04/2015 đến hết ngày 26/04/2015.
– Đối tượng cập nhật: sinh viên khóa 2011.
– Tên đăng nhập & mật khẩu là tài khoản cá nhân sinh viên trong hệ thống đào tạo tín chỉ.
2. Xác minh minh chứng các thông tin sinh viên tự kê khai gồm: khen thưởng, kỷ luật, vi phạm, các hoạt động phong trào, NCKH, …
– Ngày 27/04/2015, Lớp trưởng nhận danh sách cần xác minh minh chứng của lớp tại phòng CTSV (Thầy Đặng Văn Kiểu).
– Giáo viên chủ nhiệm, và lớp tiến hành xác minh những thông tin kê khai của sinh viên lớp mình và nộp danh sách lại cho phòng CTSV (Thầy Đặng Văn Kiểu) trước ngày 08/05/2015. Danh sách nộp lại phải có đủ chữ ký của lớp trưởng và giáo viên chủ nhiệm.3. Những vấn đề cần lưu ý
– Giáo viên chủ nhiệm và Ban cán sự lớp nhắc nhở, đôn đốc sinh viên hoàn thành việc cập nhật thông tin theo yêu cầu; đảm bảo 100% sinh viên thuộc đối tượng triển khai hoàn thành cập nhật dữ liệu. Đây là điều kiện bắt buộc để cấp hồ sơ ra trường.
– Trường hợp thắc mắc gửi mail đến ctsv@ued.vn HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
– BGH (để báo cáo);
– BCN các khoa (để phối hợp thực hiện);
– Tổ mạng (để phối hợp)
– Lưu: VT; CTSV.