Quy định về yêu cầu kỹ năng sử dụng CNTT đối với SV đại học hệ chính quy

18-10-2019
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Quy định về yêu cầu năng lực ngoại ngữ đầu ra đối với SV chính quy

18-10-2019
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2, năm học 2019-2020

18-10-2019
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

HỘI NGHỊ ĐÀO TẠO VÀ GẶP GỠ CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC

29-06-2019
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Mục đích: 1) Hội nghị đào tạo là cơ hội để Khoa giới thiệu những định hướng đào tạo của Khoa về các hệ đào tạo chính quy, phi chính quy, các ngành đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ của Khoa, từ đó quảng bá rộng rãi các chương trình đào tạo của Khoa đến người học có quan tâm; 2) Hội nghị đào tạo còn nhằm hướng đến kiểm định chất lượng các ngành đào tạo bậc cử nhân... 

Thông báo về Chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn tại Đại học Sư phạm Vân Nam, Trung Quốc

09-05-2019
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận